کرامت انسانی زندانیان، راهبردها و راهکارها
44 بازدید
ناشر: اتشارات صفحه نگار
نقش: نویسنده
شابک: 6 - 31 - 7544 - 964
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
نوشتار حاضر در دو بخش تدوین یافته است: در بخش اول ضمن تبیین معنا و مفهوم کرامت انسانی جایگاه ان در منابع اسلامی قوانین داخلی و اسناد بین المللی بازگو شده و این نکته به اثبات رسیده که همه ی انسان ها از جمله زندانیان از کرامت ذاتی برخوردارند و ارتکاب جرم عاملی برای از دست رفتن کرامت ذاتی ان ها نمی شود. در بخش دوم راه کارهای حفظ و اعمال کرامت انسانی در زندان ها بررسی و پیشنهادهایی در این حوزه عرضه گردیده است. بدین ترتیب که ابتدا باید ضمن اجرای دقیق قوانین و مقررات موجود که به حمایت ازکرامت و منزلت زندانیان می پردازد نسبت به اصلاح این قوانین وتدوین مقررات جدید به نفع زندانیان اقدام گردد. هم چنین لازم است در تعامل با زندانیان به کرامت و حیثیت انان توجه شود. در پایان نیز راه هایی به منظور اصلاح نگرش جامعه نسبت به زندان و زندانی پیشنهاد شده است.