حق بر محیط زیست
27 بازدید
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
نقش: نویسنده
شابک: 0 - 44 - 8848 - 964
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اثر حاضر که در هشتمین دوره ی جشنواره ی پایان نامه ی سال دانشجویی در سال 1383 برگزیده شده پژوهشی است در خصوص حق بر محیط زیست که با بررسی اسناد بین المللی تصویب شده (از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم) صورت پذیرفته است. بر این اساس در اغاز کلیاتی در خصوص مفاهیم حق حقوق محیط زیست و الودگی زیست محیطی تبیین گردیده و در ادامه موضوعاتی از این دست بازگو شده است: حق بر محیط زیست و حقوق بین الملل حق بر محیط زیست و حقوق بشر حق بر محیط زیست و حقوق هم بستگی عوامل تهدیدکننده ی حق بر محیط زیست و ضمانت اجرای حق بر محیط زیست . گفتنی است حق بر محیط زیست بر افراد سازمان ها و شرکت ها وظیفه ی خودداری از فعالیت هایی را که به محیط زیست صدمه می زند تحمیل می کند. بنابراین حق سازمان های بین المللی مجبورند تا از خطرات زیست محیطی اجتناب کنند. برای نمونه نهادهای مالی بین المللی هم چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مجبور می شوند از سرمایه گذاری در پروژه هایی که ممکن است صدمات زیست محیطی به بار اورند خودداری کنند. به تصریح نگارنده: می توان استدلال کرد که حق بر محیط زیست پیش نیازی برای تمامی دیگر حقوق بشر است چرا که برای بهره مند شدن انسان ها از این حقوق فرض بر این است که انان از حداقل سلامتی و تندرستی برخوردارند. بدین ترتیب حق برخورداری از محیط زیست را می توان از حقوق بنیادنی دانست. ان چه حق بر محیط زیست در شرایط حاضر نیاز دارد تایید قواعد مربوط به ان در یک سند الزام اور جهانی است و به نظر می رسد که جامعه ی جهانی امادگی چنین امری را داشته باشد. پیشنهاد می شود با هماهنگی بین دولت ها سازمان های بین المللی گروه ها و افراد فعال در زمینه ی محیط زیست و با محوریت و مرکزیت سازمان ملل متحد ضمن تعیین دقیق تعریف محتوا ابعاد و ویژگی های حق بر محیط زیست جهت شناسایی بین المللی این حق اقدام گردد .